Văn bản chỉ đạo của Trung Tâm

Tên Văn Bản Download
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ sản tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai-Mũi-Họng tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành RăngHàm-Mặt tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Mắt tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH Y TẾ Tải về
Đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số ngành y tế Tải về
THÔNG BÁO Về việc tổ chức đấu thầu cho thuê mặt bằng giữ xe tại Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm và Phòng khám Cơ Sở 2 Tải về
Về việc ban hành Quy trình khám, chữa bệnh ngoại trú Bảo hiểm Y tế đối với người nghi Lao, mắc Lao tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh và điện quang tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành phác đồ điều trị chuyên ngành Phụ sản tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ngoại khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ sản tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Gây mê – Hồi sức tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Gây mê – Hồi sức tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 2 năm 2022 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình cấp Giấy báo tử tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận thương tích tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, Giấy ra viện, Giấy chứng sinh tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Quy trình kỹ thuật điều trị chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh và điện quang tại Trung tâm Y tế Ninh Hòa Tải về
Phác đồ điều trị chuyên ngành Phụ sản tại Trung tâm Y tế Thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc ban hành các Quy định chăm sóc người bệnh theo Thông tư 31/2021/TT-BYT của Bộ Y tế Tải về
Về việc ban hành Quy định về bàn giao người bệnh, giao nhận trực, xác nhận người bệnh và Hướng dẫn quản lý, chăm sóc người bệnh nội trú tại Trung tâm Y tế Ninh Hòa Tải về
Về việc ban hành các Quy trình chăm sóc người bệnh Tải về
Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh ngoại trú đợt 1 năm 2022 Tải về
Ban hành Quy trình quản lý chất thải rắn y tế năm 2022 Tải về
Ban hành Quy định quản lý chất thải Y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở Y tế Tải về
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Điều dưỡng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 Tải về
Ban hành Quy chế tiếp công dân Tải về
Về việc công khai dự toán, quyết toán ngân sách năm 2021 Tải về
Quy chế về quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống GIS Khánh Hòa Tải về
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2022 Tải về
Ban hành Danh sách các chỉ số đo lường chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2022 Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 1 năm 2022 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Quy trình Kỹ Thuật của Khoa Xét Nghiệm – CĐHA Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 4 năm 2021 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 Tải về
Cải cách hành chính Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2022 Tải về
Ban hành quy trình xử trí sau phơi nhiễm liên quan đến người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm với SARS-CoV-2 Tải về
Ban hành Quy trình xử lý và ban hành văn bản trên phần mềm E-Office Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy định trao đổi, lƣu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc ban hành Quy trình kỹ thuật Điều dưỡng Tải về
Ban hành Quy trình tiêm chủng Tải về
Thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2021 Tải về
Về việc ban hành các Quy trình chăm sóc người bệnh Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY TRÌNH TIẾP NHẬN ĐIỀU TRỊ BN COVID-19 Tải về
QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG XÂY DỰNG PHÁC ĐỒ Tải về
Về việc công khai dự toán, quyết toán ngân sách năm 2020 Tải về
Ban hành Quy định nội dung đi buồng của Điều dưỡng Trưởng khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành quy định sử dụng thuốc biệt dược, thuốc thay thế và các thuốc không có trong danh mục thuốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy định quản lý, giám sát hoạt động thông tin thuốc của cơ sở kinh doanh dƣợc tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 3 năm 2021 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 2 năm 2021 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Trang phục Cán bộ y tế (kèm mũ và khẩu trang) 01 Tải về
Trang phục Cán bộ y tế (kèm mũ và khẩu trang) Tải về
Về việc mời thầu may trang phục Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quý 1 năm 2021 Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quý I năm 2021 Tải về
KẾ HOẠCH Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quý I năm 2021 Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Thông báo sửa máy tính Tải về
mời chào giá cạnh tranh thiết bị VP Tải về
V/v tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên cổng/ trang thông tin điện tử, mạng xã hội, màn hình điện tử tại các tòa nhà cao tầng, khu đô thị Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2020 Tải về
Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2020 Tải về
Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2020 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú quý 4 năm 2020 Tải về
Quy trình chuyên môm kỹ thuật mới Tải về
Quy trình chuyên môm kỹ thuật Tải về
Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 Tải về
V/v triển khai Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế Tải về
Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) Tải về
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quý 3 năm 2020 Tải về
V/v mời chào giá cạnh tranh Tải về
Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quý 3 năm 2020 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú Quý III năm 2020 Tải về
Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quý 3 năm 2020 Tải về
Văn bản triển khai phòng chống Covid_19 Tải về
Quy trình kỹ thuật bổ sung Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 3 năm 2020 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú quý 2 năm 2020 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú đợt 1 năm 2020 Tải về
KẾ HOẠCH Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 6 tháng năm 2020 Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
Kết quả thực hiện công tác Quản lý chất lượng 6 tháng đầu năm 2020 tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Sự cố y khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
Thư Mời Máy vi tính (máy chủ) Tải về
Thư Mời May trang phục lâm sàn Tải về
Thư mười chào May trang phục cho CBVC – NLĐ Tải về
Thư Mời chào giá cạnh tranh Tải về
Thư Mời Chào vi tính trạm Tải về
Thư Mời Chào vi tính khoa CSSKSS Tải về
Thư Mời Chào giường bệnh nhân Tải về
Thư Mời Chào grap giường Tải về
Thư Mời Chào giá bàn ghế Tải về
Thư Mời Chào Tủ đầu giường bệnh nhân inox Tải về