Các đơn vị

BAN GIÁM ĐỐC

  GIÁM ĐỐC
TTUT.BSCKII. Trịnh Tiến Khoa

Email: ttkhoa.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 8505009

  PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKI. Trần Chí

Email: tchi@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0906442063

PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKI. Huỳnh Tấn Lộc

Email: htloc@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0901919171

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

  PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trưởng phòng: BSCKI. Võ Thái

Email: vothaibvnd@gmail.com

Điện thoại: 0905717901

  PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ
Phó trưởng phòng: ThS. Trần Thị Minh Tâm

Email: tambvnd@gmail.com

Điện thoại: 01683221972

  PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Phụ trách phòng: CN. Trần Thị Hồng Nga

Email: pinknga.nt@gmail.com

Điện thoại: 0258 3370174

  PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
Trưởng phòng: CN. Trương Thị Kim Dư

Email: kimdutruong@gmail.com

Điện thoại: 0258 3672175

CÁC KHOA CHUYÊN MÔN

  KHOA CẤP CỨU – HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC
Trưởng khoa: BSCKI. Lê Văn Hồng

Email: thanhvi060980@gmail.com

Điện thoại: 0258 3849142

KHOA NỘI – NHI – NHIỄM
Trưởng khoa: BSCKI. Trương Xuân Cơ

Email: khoanoibvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3672264

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
Trưởng khoa: BSCKI. Đỗ Hữu Dũng

Email: ngoaisanbvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3672172

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN
Phó khoa: BS. Trương Hoài Phong

Email: phongbvnd@gmail.com

Điện thoại: 0975030454

KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA (RHM-MẮT-TMH)
Phụ trách: BS. Phan Văn Cường

Email: lckhoabvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3670067

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Phụ trách: BS. Lê Quang Thoại

Email: lckhoabvnd@gmail.com

Điện thoại: 0798100899

KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Phó Trưởng khoa: BSCKI. Hồ Thị Lợi

Email: bshothiloi.79@gmail.com

Điện thoại: 0983630977

KHOA DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ – VẬT TƯ Y TẾ
Phó Trưởng khoa: DS. Đỗ Hữu Thành

Email: khoaduocbvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3672265

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
Phó trưởng khoa: CN. Lê Thị Mỹ Hiền

Email: myhienbvnd@gmail.com

Điện thoại: 0935316451

KHOA KHÁM BỆNH CƠ SỞ 1
Phó Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Email: thanhthuy79kh@gmail.com

Điện thoại: 0917878774

  KHOA KHÁM BỆNH CƠ SỞ 2
Trưởng khoa: BSCKI. Huỳnh Thị Ngọc Cửu

Email: huynhcuu1968@gmail.com

Điện thoại: 01692388234

KHOA AN TOÀN THỰC PHẨM
Phó trưởng khoa: BS. Nguyễn Phùng Thanh My

Email: thanhmyytdp@gmail.com

Điện thoại: 0906463045

KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT VÀ HIV/AIDS
Trưởng khoa: CN. Kiều Văn Chương

Email: chuong_pd@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0989820236

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ DINH DƯỠNG
Phó Trưởng khoa: CN. Phạm Thanh Hiệp

Email: hiepytcc@gmail.com

Điện thoại: 0906463046

CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE
Phụ trách: CN. Hồ Minh Mi

Email: hominhmipd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3 630468

KHOA DÂN SỐ
Trưởng khoa: CN. Nguyễn Ngô Bích Khuê

Email: ngocdiep19802001@gmail.com

Điện thoại: 0914072459

PHÒNG KHÁM ĐKKV NINH SIM

Trưởng Phòng khám: BSCKI. Ngô Mỹ

Email: ngomy@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0985553334

27 TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG

TRẠM Y TẾ XÃ NINH AN
Trưởng trạm: BSCKI. Đặng Thị Thu Dung

Email: dttdung@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 621165

TRẠM Y TẾ XÃ NINH BÌNH
Trưởng trạm: YS. Lê Thị A Ly

Email: ltaly@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 641611

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH DIÊM
Trưởng trạm: YS. Nguyễn Thị Hiền

Email: nthien@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 670999

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH ĐA
Trưởng trạm: YS. Lê Thị Hồng Vân

Email: lthvan.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 845167

TRẠM Y TẾ XÃ NINH ĐÔNG
Trưởng trạm: YS. Trương Phan Như Ý

Email: vttchi@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 844660

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH GIANG
Phó Trưởng trạm PT: YS. Trần Ngọc Cường

Email: ttha.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 846327

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH HÀ
Trưởng trạm: YS. Nguyễn Hữu Tấn

Email: nhtan.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 644749

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH HẢI
Trưởng trạm: CN. Trần Thị Kim Liên

Email: ttklien@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 849064

TRẠM Y TẾ XÃ NINH HƯNG
Trưởng trạm: BSCKI. Võ Quang Yên

Email: vqyen@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 641219

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH HIỆP
Trưởng trạm: BS. Lê Hữu Luận

Email: lhluan@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 844346

TRẠM Y TẾ XÃ NINH ÍCH
Trưởng trạm: BS. Phạm Thị Mỹ Hạnh

Email: ptmhanh.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 624106

TRẠM Y TẾ XÃ NINH LỘC
Trưởng trạm: BSCKI. Nguyễn Tri Phương

Email: ntphuong.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 654036

TRẠM Y TẾ XÃ NINH PHÚ
Trưởng trạm: CN. Nguyễn Đăng Truyền

Email: dangtruyen0275@gmail.com

Điện thoại: 0914278946

TRẠM Y TẾ XÃ NINH PHỤNG
Trưởng trạm: YS. Đoàn Thị Ngọc Anh

Email: dtnanh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 620130

TRẠM Y TẾ XÃ NINH PHƯỚC
Trưởng trạm: YS. Võ Thị Thanh Hương

Email: vtthuong.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3622178

TRẠM Y TẾ XÃ NINH QUANG
Trưởng trạm: CN. Nguyễn Văn Trọng

Email: nvtrong.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 641221

TRẠM Y TẾ XÃ NINH SIM
Trưởng trạm: BSCKI. Nguyễn Khiêm

Email: nkhiem.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 660135

TRẠM Y TẾ NINH SƠN
Phụ trách: YS. Lê Đình Ngọc

Email: ledinhngoc280993@gmail.com

Điện thoại: 0987000291

TRẠM Y TẾ XÃ NINH TÂN
Trưởng trạm: BSCKI. Phạm Hùng

Email: phung@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 619003

TRẠM Y TẾ XÃ NINH TÂY
Trưởng trạm: CN. Y Tấn Trung

Email: yttrung@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 662005

TRẠM Y TẾ XÃ NINH THÂN
Phó trưởng trạm PT: YS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Email: hoa.tyt70@gmail.com

Điện thoại: 0934886948

TRẠM Y TẾ XÃ NINH THỌ
Trưởng trạm: BSCKI. Nguyễn Lý

Email: ptcan@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 921027

TRẠM Y TẾ XÃ NINH THỦY
Trưởng trạm: YS. Huỳnh Văn Phúc

Email: hvphuc@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 849866

TRẠM Y TẾ XÃ NINH THƯỢNG
Phó Trưởng trạm PT: YS. Phan Thị Kim Nhung

Email: vttha.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 663015

TRẠM Y TẾ XÃ NINH TRUNG
Trưởng trạm: YS. Nguyễn Thị Bé

Email: tramninhtrung@gmail.com

Điện thoại: 01682086799

TRẠM Y TẾ XÃ NINH VÂN
Trưởng trạm: YS. Nguyễn Thị Trang Đài

Email: ndtruyen@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 649010

TRẠM Y TẾ XÃ NINH XUÂN
Trưởng trạm: NHS. Phan Thị Kim Mai

Email:ptkmai@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 620071

 

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone