BẢNG GIÁ THU TIÊM VẮC XIN NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG TỪ NGÀY ...

Quy định về mức giá thu tiêm vắc xin ngoài chương trình tiêm chủng tại buồng tiêm vắc xin thuộc Trung ...

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh không dùng tiền mặt bằng quét ...

Quy định về mức giá thu tiêm vắc xin ngoài chương trình tiêm chủng tại buồng tiêm vắc xin thuộc Trung ...

GIÁ DỊCH VỤ THEO THÔNG TƯ 13

Quy định về mức giá thu tiêm vắc xin ngoài chương trình tiêm chủng tại buồng tiêm vắc xin thuộc Trung ...

GIÁ DỊCH VỤ THEO THÔNG TƯ 39/2018/BYT

Quy định về mức giá thu tiêm vắc xin ngoài chương trình tiêm chủng tại buồng tiêm vắc xin thuộc Trung ...