BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện công văn 903/SYT-VP ngày 15/5/2012 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo CCHC định kỳ;

Thực hiện Quyết định 25/QĐ-SYT ngày 18/01/2023 của Sở Y tế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở Y tế Khánh Hòa;

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, với nội dung cụ thể như sau:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công tác chỉ đạo, quản lý triển khai thực hiện

Lãnh đạo đơn vị đã quản lý, chỉ đạo sâu sát trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị, xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã thực hiện 05/09 nhiệm vụ đề ra đạt 55,6% tại Kế hoạch số 195/KH-YTNH ngày 02/02/2023, cụ thể:

– Đã xây dựng Kế hoạch số 195/KH-YTNH ngày 02/02/2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023;

– Kế hoạch số 265/KH-YTNH ngày 15/02/2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023;

– Kế hoạch số 264/KH-YTNH ngày 15/02/2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa về Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023;

– Ngày 08/5/2023, đơn vị đã tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, công bố chỉ số hài lòng của  tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của 27 Trạm Y tế xã, phường; đồng thời triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 và một số giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng trong năm 2023;

– Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính định kỳ theo đúng quy định của Sở Y tế.

Còn 04 nhiệm vụ:

– Ban chỉ đạo cải cách hành chính và quy chế hoạt động chưa có thay đổi mới nên chưa kiện toàn, bổ sung;

– Quy chế thi đua khen thưởng chưa có thay đổi bổ sung;

– Việc đánh giá phân loại viên chức và người đứng đầu, bình xét thi đua-khen thưởng năm 2022 sẽ thực hiện vào quý IV/2023;

– Tự đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của đơn vị năm 2023 sẽ thực hiện vào tháng 11/2023.

Tải Báo Cáo đầy đủ BC 6 tháng đầu năm 2023.signed.signed (1)

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone