K/H Công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm
của Trưởng đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong
thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính.
Tiếp tục củng cố, tăng cường sự ủng hộ, đồng thuận của cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính của Trung tâm Y tế thị xã Ninh
Hòa nói riêng của UBND thị xã Ninh Hòa, của Sở Y tế và UBND tỉnh Khánh Hòa
nói chung.
100% đảng viên, CBVC và người lao động của Trung tâm được tuyên
truyền, phổ biến và nắm chắc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tình
hình và kết quả CCHC của tỉnh, của Sở Y tế và của đơn vị; nắm chắc và hướng
dẫn, hỗ trợ có hiệu quả cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận với dịch vụ
công trực tuyến, các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, cải thiện
môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.
Tạo uy tín, chất lượng dịch vụ, phát triển kỹ thuật tại Trung tâm Y tế thị xã
Ninh Hòa. Nâng cao chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của
đơn vị, phấn đấu đạt trên 87%.
Góp phần đạt mục tiêu cải cách hành chính của Trung tâm Y tế thị xã Ninh
Hòa, của Ngành Y tế trong năm 2024.

Tải văn bản: KH tuyên truyền CCHC.signed.signed (1)

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone