KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2023

Thực hiện Quyết định 25/QĐ-SYT ngày 18/01/2023 của Sở Y tế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở Y tế Khánh Hòa;

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, cụ thể như sau:

 1. MỤC TIÊU
 2. Hoàn thành 100% kế hoạch làm việc của Trung tâm Y tế theo Quyết định số 18/QĐ-YTNH ngày 10/01/2023;
 3. Minh bạch các quy định, chính sách về hỗ trợ; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của đơn vị gắn với đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.
 4. Rút ngắn thời gian chờ đợi, giải quyết thủ tục hành chính cho người bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết.
 5. Tổ chức khảo sát sự hài lòng người bệnh định kỳ 1 quý/lần để nâng cao chất lượng khám, điều trị, nâng tỷ lệ hài lòng đối với Trung tâm đạt trên 85% và của cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC-LĐ) 6 tháng/lần để kịp thời đưa ra các vấn đề ưu tiên và đưa ra giải pháp thực hiện.
 6. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;
 7. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị đảm bảo nhân lực y tế đáp ứng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp đã được quy định. Tạo môi trường làm việc tốt; Tiếp tục triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
 8. 100% vị trí việc làm được rà soát, chuẩn hóa về ngạch, hạng, khung năng lực;
 9. 98% cán bộ, viên chức trở lên đạt chuẩn theo yêu cầu vị trí làm việc.
 10. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới;
 11. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ và chất lượng công vụ. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên phân mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
 12. Nâng cao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tại các bộ phận trực thuộc; Tuyên truyền các đơn vị tiết kiện, điện, nước, văn phòng phẩm, sổ sách, giấy tờ chuyên môn, …
 13. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tất cả hoạt động chuyên môn của đơn vị, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính, đặc biệt là làm thuận lợi cho việc thanh toán Bảo hiểm y tế.
 14. 100% văn bản hành chính thông thường được tiếp nhận, xử lý, giải quyết hoàn toàn dưới dạng điện tử. 100% văn bản điện tử do Trung tâm phát hành có sử dụng chữ ký số.
 15. Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao tính minh bạch trọng quản lý, sử dụng ngân sách.
 16. Tiếp tục triển khai cải tiến chất lượng Bệnh viện, quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.
 17. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC của các Phòng chức năng thuộc Trung tâm trong năm 2023.
 18. NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
 19. Nhiệm vụ cụ thể theo phục lục chi tiết đính kèm
 20. Các nhiệm vụ phát sinh hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền sẽ được bổ sung trong quá trình triển khai Kế hoạch

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

 1. Nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính và xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của đơn vị.
 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ 6 nội dung trong CCHC: Cải cách thể chế; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số. Tăng cường thông tin tuyên truyền CCHC đối với các nội dung trọng điểm gồm: cải cách thủ tục hành chính; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.
 3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử, văn hóa công sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức của ngành tại đơn vị.
 4. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”. Tiếp tục tiến hành khảo sát sự hài lòng của người bệnh, tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ dịch vụ của đơn vị. Đặc biệt, triển khai CCHC trong khám bệnh, chữa bệnh: nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức trong khám, điều trị; xóa bỏ tình trạng thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm, đùn đẩy trước những khó khăn, bức xúc của người bệnh và gia đình người bệnh.
 5. Tiếp tục chỉ đạo, quản lý thực hiện nghiêm công tác cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Tăng cường công tác phòng ngừa và giảm thiểu các tai biến, sai sót chuyên môn, khắc phục các nguyên nhân gây tai biến, sai sót nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, chỉ định kỹ thuật; tăng cường kiểm tra việc kê đơn, bình bệnh án, bình phiếu chăm sóc, tuân thủ đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh.
 6. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động của đơn vị, đặc biệt là trong công tác quản lý và thanh toán bảo hiểm y tế.
 7. Nâng cao công tác cung ứng đủ thuốc bảo đảm chất lượng; cung ứng đủ các loại thuốc, vật tư, hóa chất để phục vụ người bệnh.
 8. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng tham vấn: Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng khoa học kỹ thuật, Hội đồng điều dưỡng, …
 9. Tiếp tục triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, “Quy chế dân chủ trong các bệnh viện công lập”, “Quy tắc ứng xử của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp”, “Văn hóa công sở” cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
 10. Chấn chỉnh và duy trì hoạt động có hiệu quả đường dây nóng, niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế.
 11. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc. Khen thưởng thích đáng về tinh thần và vật chất cho các cá nhân và tập thể có thành tích.
 12. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC, công tác chuyên môn, việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, …
 13. Thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
 14. KINH PHÍ THỰC HIỆN CCHC

Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính được bố trí trong dự toán chi ngân sách của đơn vị năm 2023.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Lãnh đạo và các thành viên Ban chỉ đạo của đơn vị

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời chấn chỉnh và khắc phục trong công tác cải cách hành chính.

 1. Phòng Tổ chức Hành chính

Là đầu mối tham mưu Giám đốc Trung tâm triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này; tổng hợp, theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch; đề xuất khắc phục các hạn chế, xử lý nghiêm người đứng đầu đơn vị trực thuộc vi phạm trong công tác CCHC.

Tổng hợp và thực hiện báo cáo kết quả thực hiện CCHC về Sở Y tế theo đúng quy định:

– Báo cáo Quý I: trước ngày 10/3/2023

– Báo cáo 6 tháng: trước ngày 10/6/2023

– Báo cáo quý III: trước ngày 10/9/2023

– Báo cáo năm: trước ngày 30/11/2023

 1. Các Phòng chức năng

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện kế hoạch thuộc nhiệm vụ được phân công và gửi báo cáo định kỳ về cho Phòng Tổ chức-Hành chính theo đúng quy định

 1. Trưởng các đơn vị trực thuộc

Tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; đảm bảo theo đúng các yêu cầu cơ bản của cải cách hành chính.

Tăng cường quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tính tự giác của CBVC-LĐ thông qua các buổi học tập do Trung tâm tổ chức.

Nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản và ban hành văn bản đúng quy định.

Tự tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị mình để củng cố và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm. Quan tâm đến đời sống của CBVC-LĐ.

Trên đây là kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch./.

Tải Kế Hoạch đầy đủ Kế hoạch năm 2023.signed.signed

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone