K/H Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024

Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cải cách hành chính năm
2024 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.
Nhằm giúp Trưởng các đơn vị trực thuộc đánh giá sát thực tế việc thực hiện
công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình; qua đó khẳng định những kết quả
đạt được, những tồn tại, hạn chế; đồng thời rút ra những nguyên nhân, kinh
nghiệm trong tổ chức thực hiện; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm
tiếp tục thực hiện cải cách hành chính tốt hơn trong thời gian tới.
Chuẩn bị tốt cho công tác tự đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính
vào tháng 11 năm 2024.
Các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra thực hiện đạt
hiệu quả nội dung, thời gian đề ra trong kế hoạch.

Tải văn bản: KH kiêm tra.signed.signed

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone