QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa

                                               GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA
Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Ủy ban Nhân
dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở
sáp nhập Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung
tâm Y tế thị xã Ninh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực
điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Công văn số 1165/BYT-KCB ngày 07/3/2023 của Bộ Y tế về việc liên
thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai
Đề án 06;
Căn cứ Công văn số 1171/BYT-KCB ngày 08/3/2023 của Bộ Y tế về việc
hướng dẫn cập nhật thủ công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám
định BHYT phục vụ Đề án 06;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành theo Quyết định này là:
1. Quy trình liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe.
2. Quy trình liên thông dữ liệu giấy báo tử.
3. Quy trình liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Trưởng các Khoa, Phòng, Trạm và đơn vị, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải QT đầy đủ  QĐ ban hành các quy trình.signed (1).signed

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone