Khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm

QUY TRÌNH

Khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-YTNH ngày     /     /2015

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa)

quytrinh

* Tại bàn tiếp đón

1/ Trách nhiệm người bệnh

– Bệnh nhân nộp sổ khám bệnh + thẻ bảo hiểm y tế + xuất trình giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

– Lấy số thứ tự khám bệnh.