Quy trình khám chữa bệnh

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh

của Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA

 

Căn cứ Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/04/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng khoa Khám bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các khoa, phòng, cán bộ viên chức có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:  

-Như điều 3;

-Ban Giám đốc;

-Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC        

Đã ký

 

BS. Trịnh Tiến Khoa

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone