DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG
 THÁNG 01/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 05/01/2022
2 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 5 kg đường 20/01/2022
3 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 2,5 kg bột ngọt 20/01/2022
Tổng                  –            – 50 kg gạo + 5 kg đường + 2,5 kg bột ngọt
 THÁNG 02/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
2 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 14/02/2022
Tổng                  –            – 50 kg gạo
 THÁNG 03/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Ông Nguyễn Nhất Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa     2,000,000 14/03/2022
Tổng     2,000,000            –
 THÁNG 04/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Bà Trần Thị Liên Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 300 kg gạo 4/27/2022
Tổng                  –            –  300 kg gạo
 THÁNG 05/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 06/05/2022
2 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 23/05/2022
Tổng                  –            – 100 kg gạo
 THÁNG 07/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 04/07/2022
Tổng                  –            – 50 kg gạo
 THÁNG 08/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Cô Đỗ Thị Dần Lạc Bình – Ninh Thọ – Ninh Hòa – Khán Hòa     1,000,000 01/08/2022
2 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Phú Thạnh -Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 05/08/2022
3 Phạm Thị Hường     2,000,000 06/08/2022
Tổng     3,000,000            – 50 kg gạo
 THÁNG 09/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Phú Thạnh -Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 75 kg gạo 16/09/2022
2 Hội Phụ Nữ Ninh Đa Ninh Đa – Ninh Hòa – Khánh Hòa 200 xuất bún chay 26/09/2022
Tổng                  –            – 75 kg gạo+  200 xuất bún chay
 THÁNG 10/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội Phụ Nữ Ninh An Ninh An – Ninh Hòa – Khánh Hòa 200 xuất cơm 05/10/2022
2 Hội Phụ Nữ Ninh Diêm Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa 150 xuất cơm chay 10/10/2022
Tổng                  –            – 350 xuất cơm
 THÁNG 11/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội Phụ Nữ Ninh An Ninh An – Ninh Hòa – Khánh Hòa 160 xuất cơm 03/11/2022
2 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 07/11/2022
3 Hội Phụ Nữ Phường Ninh Diêm Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa 200 xuất bún chay 08/11/2022
Tổng                  –            – 160 xuất cơm +  50 kg gạo + 200 xuất bún chay
Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone