DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG
 THÁNG 01/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Hiện vật Ghi chú
1 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 05/01/2022
2 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 5 kg đường 20/01/2022
3 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 2,5 kg bột ngọt 20/01/2022
Tổng                – 50 kg gạo + 5 kg đường + 2,5 kg bột ngọt
 THÁNG 02/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Hiện vật Ghi chú
1 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 14/02/2022
Tổng                – 50 kg gạo
 THÁNG 03/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Hiện vật Ghi chú
1 Ông Nguyễn Nhất Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa   2,000,000 14/03/2022
Tổng   2,000,000
 THÁNG 04/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Hiện vật Ghi chú
1 Bà Trần Thị Liên Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 300 kg gạo 4/27/2022
Tổng                –  300 kg gạo
 THÁNG 05/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Hiện vật Ghi chú
1 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 06/05/2022
2 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 23/05/2022
Tổng                – 100 kg gạo
 THÁNG 07/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Hiện vật Ghi chú
1 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 04/07/2022
Tổng                – 50 kg gạo
 THÁNG 08/2022
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Hiện vật Ghi chú
1 Cô Đỗ Thị Dần Lạc Bình – Ninh Thọ – Ninh Hòa – Khán Hòa   1,000,000 01/08/2022
2 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Phú Thạnh -Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 05/08/2022
3 Phạm Thị Hường   2,000,000 06/08/2022
Tổng   3,000,000 50 kg gạo
Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone