BÁO CÁO SỐ LƯỢNG BỆNH NHÂN NGHÈO + NEO ĐƠN ( năm 2023)

(Số liệu ngày 01/1/2023 đến ngày 31/1/2023)
Số TT Tháng Đối tượng bệnh nhân Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 01/2023 hộ nghèo 16                     44,700                                  715,200
2 01/2023 neo đơn 113                     30,000                               3,390,000
TỔNG CỘNG 129                               4,105,200
(Số liệu ngày 01/2/2023 đến ngày 28/2/2023)
Số TT Tháng Đối tượng bệnh nhân Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 02/2023 hộ nghèo 22                     44,700                                  983,400
2 02/2023 neo đơn 274                     30,000                               8,220,000
TỔNG CỘNG 296                               9,203,400
(Số liệu ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023)
Số TT Tháng Đối tượng bệnh nhân Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 03/2023 hộ nghèo 53                     44,700                               2,369,100
2 03/2023 neo đơn 601                     30,000                             18,030,000
2 03/2023 neo đơn 12                     40,000                                  480,000
TỔNG CỘNG 654                             20,879,100
(Số liệu ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023)
Số TT Tháng Đối tượng bệnh nhân Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 04/2023 hộ nghèo 18                     44,700                                  804,600
2 04/2023 neo đơn 237                     30,000                               7,110,000
TỔNG CỘNG 255                               7,914,600
(Số liệu ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023)
Số TT Tháng Đối tượng bệnh nhân Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 05/2023 hộ nghèo 34                     44,700                               1,519,800
2 05/2023 neo đơn 291                     30,000                               8,730,000
TỔNG CỘNG 325                             10,249,800
(Số liệu ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023)
Số TT Tháng Đối tượng bệnh nhân Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 06/2023 hộ nghèo 27                     44,700                               1,206,900
2 06/2023 neo đơn 331                     30,000                               9,930,000
TỔNG CỘNG 358                             11,136,900
(Số liệu ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023)
Số TT Tháng Đối tượng bệnh nhân Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 07/2023 hộ nghèo 39                     54,000                               2,106,000
2 07/2023 neo đơn 347                     30,000                             10,410,000
TỔNG CỘNG 386                             12,516,000
(Số liệu ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023)
Số TT Tháng Đối tượng bệnh nhân Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 08/2023 hộ nghèo 47                     54,000                               2,538,000
2 08/2023 neo đơn 394                     30,000                             11,820,000
TỔNG CỘNG 441                             14,358,000
(Số liệu ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023)
Số TT Tháng Đối tượng bệnh nhân Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 09/2023 hộ nghèo 27                     54,000                               1,458,000
2 09/2023 neo đơn 281                     30,000                               8,430,000
TỔNG CỘNG 308                               9,888,000
(Số liệu ngày 01/10/2023 đến ngày 30/10/2023)
Số TT Tháng Đối tượng bệnh nhân Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 10/2023 hộ nghèo 59                     54,000                               3,186,000
2 10/2023 neo đơn 501                     30,000                             15,030,000
TỔNG CỘNG 560                             18,216,000
(Số liệu ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023)
Số TT Tháng Đối tượng bệnh nhân Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 11/2023 hộ nghèo 45                     54,000                               2,430,000
2 11/2023 neo đơn 473                     30,000                             14,190,000
TỔNG CỘNG 518                             16,620,000
(Số liệu ngày 01/12/2023 đến ngày 30/12/2023)
Số TT Tháng Đối tượng bệnh nhân Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 12/2023 hộ nghèo 9                     54,000                                  486,000
2 12/2023 neo đơn 505                     30,000                             15,150,000
TỔNG CỘNG 514                             15,636,000
Tổng số lượng bệnh nhân hộ nghèo T1 – T6/2023                   170               44,700                       7,599,000
Tổng số lượng bệnh nhân hộ nghèo T7 – T12/2023                   226               54,000                     12,204,000
Tổng số lượng bệnh nhân neo đơn năm 2023                4,348               30,000                   130,440,000
Tổng số lượng bệnh nhân neo đơn năm 2023                     12               40,000                         480,000
Tổng cộng số tiền               4,756                 150,723,000
Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone