DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG NĂM 2018

THÁNG 01/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang        2,550,000 08/1/2018
2 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo 09/1/2018
3 Gia Đình Ông Nguyễn Phát Chánh Ninh Diêm 2 thùng sữa vinamilk 10/1/2018
4 Vy Nguyễn USA 50kg gạo 10/1/2018
5 Bà Dư Thị Chính TDP 8 – Ninh Hải 200 kg gạo 26/1/2018
Tổng                  –          2,550,000  350kg gạo
+ 2 tháng sũa vinamilk
 THÁNG 02/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang        5,000,000
2 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo 02/2/2018
3 Bà Đỗ Thị Dần Ninh Thọ         500,000 1 kg bột ngọt 07/2/2018
4 Cty Yến Sào Khánh Hòa Nha trang 500kg gạo 09/2/2018
Tổng         500,000        5,000,000  600kg gạo
+ 1 kg bột ngọt
 THÁNG 03/2018 
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang        4,800,000 05/3/2018
2 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo 05/3/2018
3 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang        2,200,000 19/3/2018
Tổng                  –          7,000,000  100 kg gạo
 THÁNG 04/2018 
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang        3,250,000 03/4/2018
2 Vy Nguyễn USA         500,000 02/4/2018
3 Nhóm từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy 100kg gạo 02/4/2018
5
Tổng         500,000        3,250,000  100kg gạo
 THÁNG 05/2018 
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo 02/5/2018
2 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang        2,600,000 03/5/2018
3 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo 31/5/2018
5
Tổng                  –          2,600,000  200kg gạo
 THÁNG 06/2018 
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy 02/5/2018
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang        2,900,000 06/6/2018
3 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy 31/5/2018
Tổng                  –          2,900,000  
 THÁNG 07/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú