DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG NĂM 2018

 

 THÁNG 01/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang   2,550,000 08/1/2018
2 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo 09/1/2018
3 Gia Đình Ông Nguyễn Phát Chánh Ninh Diêm 2 thùng sữa vinamilk 10/1/2018
4 Vy Nguyễn USA 50kg gạo 10/1/2018
5 Bà Dư Thị Chính TDP 8 – Ninh Hải 200 kg gạo 26/1/2018
Tổng                 –   2,550,000  350kg gạo
+ 2 tháng sũa vinamilk
 THÁNG 02/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang   5,000,000
2 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo 02/2/2018
3 Bà Đỗ Thị Dần Ninh Thọ       500,000 1 kg bột ngọt 07/2/2018
4 Cty Yến Sào Khánh Hòa Nha trang 500kg gạo 09/2/2018
Tổng       500,000   5,000,000  600kg gạo
+ 1 kg bột ngọt
 THÁNG 03/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang   4,800,000 05/3/2018
2 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo 05/3/2018
3 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang   2,200,000 19/3/2018
Tổng                 –   7,000,000  100 kg gạo
 THÁNG 04/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang   3,250,000 03/4/2018
2 Vy Nguyễn USA       500,000 02/4/2018
3 Nhóm từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy 100kg gạo 02/4/2018
5
Tổng       500,000   3,250,000  100kg gạo
 THÁNG 05/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo 02/5/2018
2 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang   2,600,000 03/5/2018
3 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo 31/5/2018
5
Tổng                 –   2,600,000  200kg gạo
 THÁNG 06/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy 02/5/2018
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang   2,900,000 06/6/2018
3 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy 31/5/2018
Tổng                 –   2,900,000
 THÁNG 07/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang   2,450,000 02/7/2018
2 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo 02/7/2018
3 Công Ty Cát Trắng Ninh Hải    3,000,000 24/7/2018
Tổng    3,000,000   2,450,000  100 kg gạo
 THÁNG 08/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang   3,100,000 06/8/2018
2 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo 6/8/2018
3 Nguyễn Thị Hải Ninh Sơn       500,000 15/8/2018
4 Đỗ Thị Dần Ninh Thọ       500,000 3 chai dầu ăn( 3 l)+ 2 kg bột ngọt + 2 kg đường 15/8/2018
Tổng    1,000,000   3,100,000