HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VỀ THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ NĂM 2017

Ngày 26/8/2017, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ ...

THAM DỰ CUỘC THI “MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ...

Ngày 26/8/2017, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ ...

DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Ngày 26/8/2017, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ ...

CHUNG SỨC HÀNH ĐỘNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Ngày 26/8/2017, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ ...