DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG NĂM 2017

STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
 THÁNG 01/2017
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang                               3,100,000
2 Bà Ngô Thị Thu Trang Ninh Thủy                               1,000,000
3 Bà Dư Thị Chính Ninh Hải                               2,000,000
4 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy   50 kg gạo
5 Công Ty Yến Sào Nha trang Nha Trang 500 kg gạo
Tổng                                 3,000,000                               3,100,000 550 kg gạo
 THÁNG 02/2017
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ  Tiền Mặt  Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành, Nha Trang                               9,300,000
2 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy                               1,000,000
3 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy 50 kg gạo
4  Gia đình ông Ngô Quang Tiến Ninh Diêm                               1,000,000
Tổng                                 2,000,000                               9,300,000 50 kg gạo
 THÁNG 03/2017
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ  Tiền Mặt  Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành, Nha Trang                               5,600,000
2 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy                               1,000,000
3 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy 50 kg gạo
4 Bà Huỳnh Thị Ngọc Duyên Ninh Bình                               5,000,000
5 Bà Nguyễn Thị Minh Hương Ninh Hiệp                               1,000,000
Tổng                               7,000,000                               5,600,000 50 kg gạo
             
THÁNG 04/2017
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành, Nha Trang                               2,700,000
2 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy                               1,000,000
3 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy 50 kg gạo
Tổng                               1,000,000                               2,700,000 50 kg gạo
             
THÁNG 05/2017
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành, Nha Trang                               3,300,000
2 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy                                  500,000
3 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy 50 kg gạo
Tổng                                  500,000                               3,300,000 50 kg gạo
 THÁNG 06/2017
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành, Nha Trang                               2,900,000
2 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy                                  500,000
3 Ông Đoàn Công Quang Ninh Thủy                                  500,000
4 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo
Tổng                               1,000,000                               2,900,000 100 kg gạo
THÁNG 07/2017
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành. Nha Trang                               3,200,000
2 Ông Phạm Huyến Ninh Hòa                               3,000,000
3 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy                                  300,000
4 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo
Tổng                               3,300,000                               3,200,000 100 kg gạo
 THÁNG 08/2017
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành, Nha Trang                               3,500,000
2 Bà Đỗ Thị Dần Ninh Thọ                                  500,000
3 Người dấu tên   50 kg gạo
4 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy 100 kg gạo
Tổng                                  500,000                               3,500,000 150 kg gạo

Tổng số Nhà hảo tâm đã ủng hộ từ tháng 01/2017 đến tháng 08/2017: Tiền mặt và chuyển khoản 51.900.000 đồng và 1.100 kg gạo

 THÁNG 09/2017
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang           4,800,000
2 Phạm Thị Hường Ninh Thủy        1,000,000
3 Người dấu tên 50 kg gạo
4 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy  Ninh Thủy 100 kg gạo
5 Nguyễn Phát Chánh Ninh Diêm  125 kg gạo 
Tổng        1,000,000           4,800,000  275 kg gạo 
 THÁNG 10/2017
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang           3,950,000
2 Diễn Viên Hiền Mai Hồ Chí Minh        3,000,000
3 Trịnh Minh Cường ( mở thùng quỹ từ thiện)        2,010,000
4 Ông Nguyễn Phát Chánh Ninh Diêm 50 kg gạo
Tổng        5,010,000           3,950,000  50 kg gạo 
 THÁNG 11/2017
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang           3,700,000
2 Vy Nguyễn USA 50 kg gạo
3 Cô Xí Phú Thọ 2 – Ninh Diêm  200 kg gạo
4 Vy Nguyễn USA 50 kg gạo
Tổng                     –             3,700,000  300 kg gạo 
 THÁNG 12/2017
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang           2,500,000
Tổng                     –             2,500,000
Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone