Triển khai Chiến dịch mẫu diệt lăng quăng

Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Chiến dịch ...

Thực hiện Công văn số 2620/SYT-NVY ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Sở ...

Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Chiến dịch ...