3

TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT PHACO ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ

Ngày 30/3/2018, Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm phối hợp Khoa Mắt Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức ...

ux10

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VỀ THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ NĂM 2017

Ngày 30/3/2018, Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm phối hợp Khoa Mắt Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức ...

5s4

THAM DỰ CUỘC THI “MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ...

Ngày 30/3/2018, Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm phối hợp Khoa Mắt Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức ...

pcch1

DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Ngày 30/3/2018, Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm phối hợp Khoa Mắt Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức ...