Trung Tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW và lấy ý kiến đóng góp Luật phòng chống tác hại rượu bia

         Thực hiện theo chỉ đạo của Thị ủy, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII) về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội và lấy ý kiến đóng góp Luật phòng chống tác hại rượu bia cho toàn thể CBVC, người lao động của Trung tâm vào chiều ngày 05/3 và ngày 06/3/2019.

         Tại Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã thông qua nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nghị quyết đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng về Bảo hiểm xã hội, Đảng đã chỉ rõ Bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế. Nghị quyết đã đưa ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, Nghị quyết đã nêu rõ các nội dung cải cách nhằm hướng tới xây dựng bảo hiểm xã hội toàn dân, bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn, điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.

         Hội nghị cũng đã được thông qua nội dung dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu bia. Toàn thể CBVC, người lao động đã hoàn toàn thống nhất với các nội dung của dự thảo; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; quyết tâm đưa Nghị quyết vào đời sống.

rb

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone