LỢI ÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

         Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ, trong đó, mức độ 3 và 4 được thực hiện trên môi trường mạng. Với mức độ 3, người sử dụng có thể điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; với mức độ 4, người sử dụng có thể thực hiện thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến và việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng
         Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, công dân có thể đăng ký thủ tục hành chính tại bất kỳ thời gian, địa đ