KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Quyết định 25/QĐ-SYT ngày 18/01/2023 của Sở Y tế về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở Y tế Khánh Hòa và Kế hoạch số 445/KH-SYT ngày 14/02/2023 về tuyên truyền cải cách hành chính của Ngành Y tế năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-YTNH ngày 02/02/2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023;

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 của Trung tâm, cụ thể như sau:

  1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
  2. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Trưởng đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính.

Tiếp tục củng cố, tăng cường sự ủng hộ, đồng thuận của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa nói riêng của UBND thị xã Ninh Hòa, của Sở Y tế và UBND tỉnh Khánh Hòa nói chung.

100% đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm được tuyên truyền, phổ biến và nắm chắc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tình hình và kết quả cải cách hành chính của tỉnh, của Sở Y tế và của đơn vị; nắm chắc và hướng dẫn, hỗ trợ có hiệu quả cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến, các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Tạo uy tín, chất lượng dịch vụ, phát triển kỹ thuật tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

Nâng cao chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của đơn vị, phấn đấu đạt từ 85% trở lên.

Góp phần đạt mục tiêu cải cách hành chính của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, của Ngành Y tế trong năm 2023.

  1. Yêu cầu

Tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức và phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

Bảo đảm sự đồng bộ trong chỉ đạo, triển khai tuyên truyền CCHC từ tỉnh đến cơ sở;

Các nội dung trọng tâm tuyên truyền được thực hiện kịp thời, thường xuyên, liên tục, thống nhất, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm, thực tiễn ở đơn vị gắn với đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, kênh tuyên truyền.

Tuyên truyền các nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; xây dựng và pháp triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Trọng tâm tuyên truyền bám sát phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vục của cơ quan hành chính nhà nước các cấp” theo tinh thần Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Tải Kế Hoạch đầy đủ KH tuyên truyền CCHC .signed.signed

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone