Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trung tâm Y tế Ninh Hòa

         Thực hiện theo Kế hoạch 120-KH/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Thị Ủy Ninh Hòa và Kế hoạch 82-KH/TU, ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Đảng ủy Trung tâm Y tế Ninh Hòa về “triển khai Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025”. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trung tâm Y tế Ninh Hòa được tổ chức vào các ngày 30 và 31/12/2019.

         Đảng ủy Trung tâm Y tế Ninh Hòa gồm 4 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Hành chính, Chi bộ Lâm sàng, Chi bộ Y tế dự phòng và Chi bộ Phòng khám Ninh Sim.

         Tại Đại hội, các chi bộ đã báo cáo trước đại biểu bản báo cáo chính trị của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và sâu sát của Đảng ủy, trong nhiệm kỳ vừa qua, các chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được cấp trên giao, một số kết quả vượt trội đáng quan tâm như:

         Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn: thực hiện tốt công tác khám và điều trị cho bệnh nhân, cán bộ, nhân viên y tế nâng cao quy tắc ứng xử và thái độ phục vụ người bệnh; cải cách thủ tục hành chính, giảm đi lại và chờ đợi cho bệnh nhân. Hằng năm các chi bộ đều có các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

         Về công tác chính trị, tư tưởng: 100% đảng viên các chi bộ chấp hành theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác phổ biến, quán triệt được Đảng ủy và chi bộ chú trọng, 100% đảng viên được quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đặc biệt là đảng viên không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 100% đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa các nhiệm vụ theo từng chuyên đề hàng năm.

         Trên tinh thần những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, các chi bộ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

         Đại hội đã thống nhất cao với báo cáo chính trị của chi ủy chi bộ, bên cạnh đó, với tinh thần xây dựng cao, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp thiết thực nhằm hoàn thiện bản báo cáo chính trị chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019.

         Với tinh thần dân chủ, Đại hội các Chi bộ đã tiến hành lựa chọn và bầu ra Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời bầu ra đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ tiếp tục lãnh đạo chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

         Nghị quyết các đại hội được thông qua, thể hiện sự quyết tâm của các đảng viên từng chi bộ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung tâm Y tế Ninh Hòa trong sạch vững mạnh.

dh1

Đại hội chi bộ Y tế dự phòng

dh2

Đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Lâm sàng

dh3

Chi ủy chi bộ Hành chính nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

dh4

Đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Phòng khám Ninh Sim

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone