BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH ...

Theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND, ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa; áp dụng kể ...

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, NGÀY GIƯỜNG BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH ...

Theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND, ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa; áp dụng kể ...