Văn bản chỉ đạo của Trung Ương

Tên Văn Bản Download
THÔNG TƯ 39/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT Tải về
CÔNG VĂN BỘ Y TẾ VỀ ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC DÂN SỐ-KHHGĐ Ở CƠ SỞ Tải về
Thông tư 15/2018/TT-BYT Thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT trên toàn quốc Tải về
THÔNG TƯ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ Tải về
Thông tư liên tịch số 37 bang hành giá dịch vụ mới Tải về
THÔNG TƯ 33/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn Tải về
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 41/2011/TT-BYT NGÀY 14/11/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Tải về
NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Y TẾ CHÍNH PHỦ Tải về
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Tải về
Nghị định số 117/2014/NĐ-CP Tải về
THÔNG TƯ 07 Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản Tải về
Nghị định 85/2012 /NĐ-CP cơ chế hoạt động tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế Tải về
THÔNG TƯ 41 Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tải về
LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Tải về
LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Tải về
LUẬT DƯỢC Tải về