V/v thông báo mời chào giá dịch vụ tư vấn đầu thầu

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu (tư vấn lập E-HSMT, ...

V/v thông báo mời chào giá

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu (tư vấn lập E-HSMT, ...

V/v thông báo mời chào giá: Mua sắm phim Xquang

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu (tư vấn lập E-HSMT, ...

V/v Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế cấp cứu

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu (tư vấn lập E-HSMT, ...