ux10

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VỀ THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ NĂM 2017

Ngày 26/8/2017, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ ...

logoytnh

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, NGÀY GIƯỜNG BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH ...

Ngày 26/8/2017, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ ...

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm phối hợp với Bệnh viện đa ...

Ngày 26/8/2017, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ ...

5s4

THAM DỰ CUỘC THI “MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ...

Ngày 26/8/2017, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ ...