LỄ PHÁT ĐỘNG “HÃY VỆ SINH TAY – BẢO VỆ SỰ SỐNG”

Vệ sinh tay là biện pháp quan trọng và hữu hiệu nhất trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. ...

TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT PHACO ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ

Vệ sinh tay là biện pháp quan trọng và hữu hiệu nhất trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. ...

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VỀ THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ NĂM 2017

Vệ sinh tay là biện pháp quan trọng và hữu hiệu nhất trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. ...

THAM DỰ CUỘC THI “MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ...

Vệ sinh tay là biện pháp quan trọng và hữu hiệu nhất trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. ...