Thực hiện Công văn số 2620/SYT-NVY ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc triển khai công tác chủ động đối phó với bão Hagupit-Bão số 5.

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:………/YTNH-KHTH                                 Ninh Hòa, ngày ……. tháng……. năm 2014

V/v Triển khai công tác đối phó

với bão Hagupit, Bão số 5

 

 

 

Kính gửi:

– Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện Ninh Diêm;

– Đội Y tế dự phòng;

– Đội BVSKBMTE-KHHGĐ;

– Phòng khám ĐKKV Ninh Sim;

– 27 Trạm Y tế xã, phường.

 

Thực hiện Công văn  số 2620/SYT-NVY ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc triển khai công tác chủ động đối phó với bão Hagupit-Bão số 5.

Hiện nay cơ bão có tên quốc tế Hagupit-Bão số 5 đang hoạt động trên biển đông, theo thông tin của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung bộ, sức gió mạnh nhất của vùng gần trung tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 Km một giờ), giật cấp 9-10. Đến 16 giờ ngày 11/12, vị trí tâm bão vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông cách bờ biển tỉnh Khánh Hòa 130Km về phía đông.

Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa, yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện tốt một số nội dung như sau:

  1. Các đơn vị theo dõi sát diễn biến của thời tiết, chủ động trong công tác đối phó với diễn biến bất thường của bão số 5, thực hiện tốt phương châm 4 tại chổ (chỉ huy tại chổ, lực lượng tại chổ, phương tiện vật tư tại chổ và hậu cần tại chổ) để đối phó kịp thời với bão lụt.
  2. Các đơn vị kiểm tra, rà soát lại kế hoạch chi tiết phòng chống thiên tai, lụt bão của đơn vị mình để bổ sung hoàn thiện sẳn sàng ứng phó khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ , sẳn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân ảnh hưởng của mưa, lũ.
  3. Đội cấp cứu cơ động của Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm chuẩn bị sẳn sàng phương tiện, thuốc men ứng phó khi có yêu cầu khẩn cấp, khi có sự điều động của Ban Giám đốc.
  4. Đội Y tế dự phòng: Chỉ đạo Đội phòng chống dịch cơ động và xử lý môi trường sẳn sàng giám sát, xử lý ổ dịch và hỗ trợ các Trạm Y tế xã, phường trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão.
  5. Khoa dược: Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị và hóa chất cho công tác phòng chống lụt bão.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                               GIÁM  ĐỐC

– Như trên (thực hiện);

– Ban Giám đốc;

– TV Ban chỉ đạo PCLB Trung tâm;

– Lưu: VT, KHTH.

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone