Chức năng nhiệm vụ

Từ ngày 01/01/2011 đến nay, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa hoạt động với cơ cấu tổ chức được kiện toàn theo Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 1. Vị trí

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của UBND thị xã Ninh Hòa và sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các Trung tâm thuộc hệ dự phòng, các Trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh.

 1. Chức năng

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa thực hiện hai chức năng y tế dự phòng và khám, chữa bệnh.

 1. Nhiệm vụ

– Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh; y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn thị xã. Tổ chức thực hiện cấp cứu, khám, chữa bệnh; triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khoẻ môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khoẻ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

– Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các Trạm Y tế xã, phường và các cơ sở y tế trên địa bàn.

– Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về y tế cộng đồng và dịch tễ học; nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

– Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn, bản và các cán bộ khác.

– Hợp tác quốc tế: Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

– Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị; chăm sóc sức khỏe ban đầu.

– Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

– Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa giao.

 1. Cơ cấu tổ chức

 

 • Ban Giám đốc
 • 4 Phòng chức năng:

+ Phòng Kế hoạch tổng hợp

+ Phòng Tổ chức Hành chính

+ Phòng Tài chính kế toán

+ Phòng Điều dưỡng

 • Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm:

+ Khoa Khám bệnh

+ Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực-Chống độc

+ Khoa Nội

+ Khoa Nhi

+ Khoa Truyền nhiễm

+ Khoa Ngoại

+ Khoa Sản

+ Khoa Liên Chuyên khoa

+ Khoa Y học cổ truyền-PHCN

+ Khoa Chống nhiễm khuẩn

+ Khoa Dinh dưỡng

+ Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh

+ Khoa Dược

 • Đội Y tế dự phòng;
 • Đội BVSKBMTE-KHHGĐ;
 • Phòng khám bệnh ngoại trú cơ sở 2;
 • Cơ sở điều trị Methadon;
 • Phòng khám đa khoa khu vực Ninh Sim;
 • 27 Trạm Y tế xã, phường:

+ Trạm Y tế xã Ninh An;

+ Trạm Y tế xã Ninh Bình;

+ Trạm Y tế phường Ninh Diêm;

+ Trạm Y tế phường Ninh Đa;

+ Trạm Y tế xã Ninh Đông;

+ Trạm Y tế phường Ninh Giang;

+ Trạm Y tế phường Ninh Hà;

+ Trạm Y tế phường Ninh Hải;

+ Trạm Y tế phường Ninh Hiệp;

+ Trạm Y tế xã Ninh Hưng;

+ Trạm Y tế xã Ninh Ích;

+ Trạm Y tế xã Ninh Lộc;

+ Trạm Y tế xã Ninh Phụng;

+ Trạm Y tế xã Ninh Phú;

+ Trạm Y tế xã Ninh Phước;

+ Trạm Y tế xã Ninh Quang; Phân Trạm Tân Quang

+ Trạm Y tế xã Ninh Sim;

+ Trạm Y tế xã Ninh Sơn;

+ Trạm Y tế xã Ninh Tân;

+ Trạm Y tế xã Ninh Tây;

+ Trạm Y tế xã Ninh Thân;

+ Trạm Y tế xã Ninh Thọ;

+ Trạm Y tế phường Ninh Thủy;

+ Trạm Y tế xã Ninh Trung;

+ Trạm Y tế xã Ninh Thượng;

+ Trạm Y tế xã Ninh Vân;

+ Trạm Y tế xã Ninh Xuân; Phân Trạm Tân Phong.

 

 1. Nhân lực:

Tổng số cán bộ viên chức 412 người, trong đó Đại học và sau đại học: 72; Cao đẳng: 28; Trung cấp: 256; Sơ cấp: 23; Khác: 33. Chỉ tiêu giường bệnh viện là 140 (không tính giường Trạm Y tế).