Các đơn vị

BAN GIÁM ĐỐC
  GIÁM ĐỐC

TTƯT.BSCKII. Trịnh Tiến Khoa

Email: ttkhoa.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 8505009

  PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKI. Trần Chí

Email: tchi@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3670747

  PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKII. Nguyễn Trọng Liêm

Email: ntliem@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0919647126

  CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: BSCKI. Võ Thái

Email: ttyt.nh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3672171

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Phó trưởng phòng: ThS. Trần Thị Minh Tâm

Email: tambvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3670747

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phụ trách phòng: CN. Trần Thị Hồng Nga

Email: pinknga.nt@gmail.com

Điện thoại: 0258 3370197

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Trưởng phòng: CN. Trương Thị Kim Dư

Email: kimdutruong@gmail.com

Điện thoại: 0258 3672175

 CÁC KHOA
  KHOA CẤP CỨU – HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC

Trưởng khoa: BSCKI. Lê Văn Hồng

Email: thanhvi060980@gmail.com

Điện thoại: 0258 3849142

  KHOA KHÁM BỆNH

Trưởng khoa: BSCKI. Võ Thái

Email: hongngobvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3670855

  KHOA NỘI – NHI – NHIỄM

Trưởng khoa: BSCKI. Trương Xuân Cơ

Email: khoanoibvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3672264

  KHOA NGOẠI – SẢN

Trưởng khoa: BSCKI. Đỗ Hữu Dũng

Email: ngoaisanbvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3672172

  KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA – YHCT – PHCN

Phụ trách: BS. Lê Quang Thoại

Email: lckhoabvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3670067

  KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Trưởng khoa: BSCKI. Lê Văn Hồng

Email: xetnghiembvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3672349

  KHOA DƯỢC

Phó Trưởng khoa: DS. Đỗ Hữu Thành

Email: khoaduocbvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3672265

  KHOA DINH DƯỠNG

Phụ trách: CN. Trương Thị Kim Dư

Email: kimdutruong@gmail.com

Điện thoại: 0258 3670868

  KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Phụ trách: CĐ. Nguyễn Thị Kim Tươi

Email: tuoinguyen13111993@gmail.com

Điện thoại: 0258 3670885

  ĐỘI Y TẾ DỰ PHÒNG

Đội trưởng: BSCKI. Huỳnh Tấn Lộc

Email: htloc@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3844335

  ĐỘI BẢO VỆ SỨC KHỎE BMTE – KHHGĐ

Đội trưởng: BS. Trương Hoài Phong

Email: ttmo@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 33635441

  PHÒNG KHÁM BỆNH CƠ SỞ 2

Phó Trưởng khoa PT: BSCKI. Nguyễn Ngọc Thảo

Email:

Điện thoại: 0258 3635337

  PHÒNG KHÁM ĐKKV NINH SIM

Trưởng Phòng khám: BSCKI. Ngô Mỹ

Email: nmy@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3848006

CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG
  TRẠM Y TẾ XÃ NINH AN

Trưởng trạm: BSCKI. Đặng Thị Thu Dung

Email: dttdung@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 621165

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH BÌNH

Trưởng trạm: YS. Lê Thị A Ly

Email: ltaly@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 641611

  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH DIÊM

Trưởng trạm: YS. Nguyễn Thị Hiền

Email: nthien@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 670999

  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH ĐA

Trưởng trạm: YS. Lê Thị Hồng Vân

Email: lthvan.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 845167

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH ĐÔNG

Trưởng trạm: CĐ. Trương Phan Như Ý

Email: vttchi@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 844660

  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH GIANG

Trưởng trạm: YS. Trần Ngọc Cường

Email: ttha.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 846327

  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH HÀ

Trưởng trạm: YS. Nguyễn Hữu Tấn

Email: nhtan.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 644749

  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH HẢI

Trưởng trạm: CN. Trần Thị Kim Liên

Email: ttklien@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 849064

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH HƯNG

Trưởng trạm: BSCKI. Võ Quang Yên

Email: vqyen@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 641219

  TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH HIỆP

Trưởng trạm: BS. Lê Hữu Luận

Email: lhluan@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 844346

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH ÍCH

Trưởng trạm: BS. Phạm Thị Mỹ Hạnh

Email: ptmhanh.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 624106

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH LỘC

Trưởng trạm: BSCKI. Nguyễn Tri Phương

Email: ntphuong.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 654036

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH PHÚ

Trưởng trạm: YS. Phan Thị Yên

Email: ptyen@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 647337

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH PHỤNG

Trưởng trạm: YS. Đoàn Thị Ngọc Anh

Email: dtnanh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 620130

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH PHƯỚC

Trưởng trạm: YS. Võ Thị Thanh Hương

Email: vtthuong.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3622178

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH QUANG

Trưởng trạm: CN. Nguyễn Văn Trọng

Email: nvtrong.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 641221

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH SIM

Trưởng trạm: BSCKI. Nguyễn Khiêm

Email: nkhiem.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 660135

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH SƠN

Trưởng trạm: YS. Cao Đăng

Email: cdang.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 623014

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH TÂN

Trưởng trạm: BSCKI. Phạm Hùng

Email: phung@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 619003

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH TÂY

Trưởng trạm: CN. Y Tấn Trung

Email: yttrung@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 662005

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH THÂN

Trưởng trạm: BSCKI. Huỳnh Thị Ngọc Cửu

Email: htncuu@khanhhoa.gov.vn

 Điện thoại: 0258 3 610221

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH THỌ

Trưởng trạm: BSCKI. Nguyễn Lý

Email: ptcan@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 921027

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH THỦY

Trưởng trạm: YS. Huỳnh Văn Phúc

Email: hvphuc@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 849866

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH THƯỢNG

Trưởng trạm: YS. Phan Thị Kim Nhung

Email: vttha.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 663015

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH TRUNG

Trưởng trạm: YS. Huỳnh Văn Sanh

Email: hvsanh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 653023

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH VÂN

Trưởng trạm: YS. Nguyễn Thị Trang Đài

Email: ndtruyen@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 649010

  TRẠM Y TẾ XÃ NINH XUÂN

Trưởng trạm: NHS. Phan Thị Kim Mai

Email:ptkmai@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 620071