Quyết định số 16/2014/QĐ_UBND Ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa