Hướng dẩn số 1241/HD-SYT ngày 9/6/2015 Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc SYT Khánh Hòa

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone